fbpx

Gebruiksvoorwaarden

1. Het kantoor Philippe & Partners

Philippe & Partners is een advocatenkantoor gevestigd in België en het Groothertogdom Luxemburg, en heeft ook kantoren in Londen en Parijs. Een lijst van de partners en medewerkers van het kantoor is beschikbaar op de site of op verzoek gericht aan het hieronder vermelde adres. De verantwoordelijke uitgever van de site is de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Philippe & Partners Belgium met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 181 en ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0465.180.425.

2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Wij nodigen u uit om aandachtig de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site te lezen, die beschikbaar zijn via een hyperlink op elke pagina van de site.  Door uw gebruik van de website aanvaardt u deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud. Aangezien deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen wijzigen, raden wij u aan om ze regelmatig te raadplegen.

3. Gebruik van de site

De inhoud van deze site wordt uitsluitend aan u bezorgd als algemene informatie over Philippe & Partners en haar activiteiten. De inhoud van deze site mag enkel gebruikt worden in het kader van de diensten die op deze site aangeboden worden alsook voor uw persoonlijk gebruik.

4. Ongeoorloofd of verboden gebruik

U verbindt zich ertoe deze site te gebruiken met inachtneming van alle wettelijke en contractuele bepalingen. U mag deze site niet gebruiken op een manier die de belangen van Philippe & Partners of haar klanten zou kunnen schaden.

5. Garanties en beperking van de aansprakelijkheid

Als gebruiker erkent en aanvaardt u dat het gebruik van deze site onder uw verantwoordelijkheid valt. Alle elementen die in het kader van het gebruik van de dienst gedownload of op enigerlei wijze bekomen worden, zijn op eigen risico. U bent als enige aansprakelijk voor alle schade aan uw computer of informaticasysteem en voor elk gegevensverlies na het downloaden van dergelijke inhoud.

Deze dienst wordt u aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van zijn beschikbaarheid. Philippe & Partners kan niet garanderen dat deze dienst ononderbroken, opportuun, zeker en zonder enige fout is en blijft. Evenmin kan zij garanderen dat de informatie die bekomen wordt naar aanleiding van het gebruik van de dienst volledig en betrouwbaar is en dat alle eventuele fouten met betrekking tot de gebruikte software gecorrigeerd zullen worden.

Philippe & Partners zal alle redelijke inspanningen doen om op haar site informatie te publiceren die, naar haar weten, up-to-date is. Philippe & Partners garandeert niet dat de informatie passend, precies of exhaustief is. Evenmin garandeert zij dat de site voortdurend volledig en in alle opzichten up-to-date zal zijn. De informatie die deze site bevat, kan inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten.  Deze informatie wordt ten indicatieve titel verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen.

Deze website bevat hyperlinks naar andere sites evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze hyperlinks en informatiebronnen worden slechts ten indicatieve titel tot uw beschikking gesteld. Philippe & Partners oefent geen controle uit op deze informatie die beschikbaar is via deze hyperlinks of op deze informatiebronnen. Bijgevolg staat ze niet garant voor de kwaliteit en/of het exhaustief karakter van deze informatie.

In het algemeen kan Philippe & Partners in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor om het even welke schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze site of de onmogelijkheid tot het gebruik ervan, wat ook de oorzaak is. Hierbij is het niet relevant of deze aansprakelijkheid al dan niet van contractuele aard is, van delictuele – of quasi-delictuele aard is, of gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder fout of enige andere aansprakelijkheid. Deze bepaling geldt ook indien Philippe & Partners op voorhand op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van zulke schade. Philippe & Partners kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de daden van de internetgebruikers.

6. Contact

Gelieve uw opmerkingen, suggesties of om het even welke commentaar aan ons te willen meedelen via e-mail aan brussels@philippelaw.eu of via post naar het volgende adres: Philippe & Partners, t.a.v. Odile Dupont, Terhulpsesteenweg, 181, 1170 Brussel.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze site beschikbare informatie, haar samenstelling en haar vormgeving (teksten, fotografieën, beelden, iconen, video’s, software, gegevensdatabanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Philippe & Partners.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, mag u als gebruiker in geen geval deze site geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager en via om het even welk middel, of op om het even welke wijze exploiteren, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Philippe & Partners.

8. Bescherming van persoonsgegevens

Het gebruik van deze site kan de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens door Philippe & Partners met zich meebrengen. Wij nodigen u uit onze privacy charter te raadplegen.

9. Toegankelijkheid en compatibiliteit

Bijzondere aandacht werd gegeven aan de naleving van de boekhoudkundige normen.

De site werd ontwikkeld met het oog op de raadpleging ervan op de voornaamste informaticaplatformen (Windows, Mac OS en Linux). De recente webbrowsers worden eveneens ondersteund in de meest voorkomende resoluties.

10. Geschillenbeslechting, bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil voortvloeiende uit of verbonden met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening tussen partijen. In geval van mislukking van de verzoening, zal het geschil beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van Brussel (België). Philippe & Partners behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien zij dit opportuun acht.

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsvermelding verzonden in elektronische vorm zal worden aanvaard in iedere gerechtelijke of administratieve procedure voortvloeiend uit of verbonden met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die opgesteld en bewaard worden in gedrukte versie.