fbpx

Persoonlijke levenssfeer / Cookies

Gebruik van cookies

Om technische redenen gebruiken wij cookies om :

 • de taal te registreren die u gekozen hebt,
 • de aankoop mogelijk te maken van modeldocumenten of packs,
 • de inschrijving op onze nieuwsbrieven mogelijk te maken,
 • het delen mogelijk te maken,
 • onze site te beschermen,
 • en de gebruikersstatistieken van onze site bij te houden en te beheren.

 

Het is mogelijk om uw browser te configureren om kennis te krijgen van elke aanmaak van een cookie of hun aanmaak te vermijden :

De toegang tot onze website zal u daardoor niet geweigerd worden.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

U kunt onze site bezoeken, inlichtingen over onze diensten inwinnen en kennis nemen van onze laatste nieuwigheden, zonder ons daarbij uw persoonsgegevens te moeten meedelen.
Als u ervoor kiest om ons uw persoonsgegevens mee te delen, zullen deze laatste door ons ten vertrouwelijke titel verwerkt worden overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

De persoonsgegevens (naam, voornaam, afbeelding, beroep, adres of woonplaats, telefoon- en faxnummer, e-mail, geboortedatum en -plaats, burgerlijke stand, nummer van de identiteitskaart en rijksregisternummer, bankrekeningnummer, gegevens betreffende uw dossier, met inbegrip van, in de mate waarin zij nodig zijn voor het beheer van uw dossier, gevoelige gegevens die betrekking hebben op de gezondheid, desgevallend, zonder tussenkomst van een arts, alsook deze met betrekking tot gegevens voorgelegd aan de hoven en rechtbanken, van vermoedens of verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen, waarover u uitdrukkelijke instemming geeft) die u ons meedeelt, zullen behandeld worden door Philippe & Partners – Belgium CVBA (advocaten, secretariaat en boekhouding), met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 181, hierna genoemd Philippe & Partners, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens :

 • met het oog op het beheer van het cliënteel en het realiseren van marktstudies;
 • met het oog op de uitgave, de inning en het nazicht van de facturen;
 • in het kader van onze contractuele relatie met inbegrip van het nazicht van de belangenconflicten binnen het kantoor en binnen Philippe & Partners;
 • met het oog op het respecteren van onze verplichtingen op grond van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • met het oog op de mededeling van informatieve brieven op papier of elektronisch van het kantoor of van een van de kantoren die deel uitmaken van Philippe & Partners;
 • met het oog op het verwezenlijken van informatieve of promotionele verrichtingen over de diensten van het kantoor of een van de kantoren die deel uitmaken van Philippe & Partners, waar de cliënt uitdrukkelijk toestemming tot geeft door de ondertekening van deze overeenkomst;
 • met het oog op het beheer van een kandidatuur om voor het kantoor te werken,
 • met het oog op uw identificatie aan de ingang van het kantoor via een video-intercom systeem;
 • met het oog op de inschrijving op een overheidsopdracht of op een privéaanbesteding van juridische diensten;
 • met het oog u nieuwe doeleinden aan te bieden.

Door ons uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u ons de uitdrukkelijke toelating om deze te gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de beoogde doeleinden, behoudens uitdrukkelijk bezwaar achteraf van uwentwege met betrekking tot de doeleinden vermeld in de punten v, vi en ix.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen opgenomen worden in een databank van Philippe & Partners die verantwoordelijk is voor de behandeling ervan.

Zij worden 5 jaar na de voltooiing van onze taak bijgehouden.

Uw gegevens zullen aan geen enkele andere dan hierboven vermelde derde doorgegeven worden en enkel voor de hierboven uiteengezette doeleinden of aan een advocaat die gelast is met uw dossier, of, bijkomstig, binnen de perken van een strikt documentair doel zodat een advocaat het intellectueel verrichte werk in uw dossier kan hergebruiken voor een ander dossier, binnen de strikte perken van de bovenvermelde wet.

Met een schriftelijke aanvraag, gedagtekend en ondertekend, gericht aan de verantwoordelijke voor de behandeling en verantwoording van uw identiteit, kunt u, gratis indien het een redelijk volume betreft, van het kantoor bekomen dat de persoonsgegevens die u aanbelangen, schriftelijk worden doorgegeven, alsook desgevallend de rechtzetting van deze gegevens indien zij onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden blijken. U kunt evenzeer een verzoek richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om uw rechten uit te oefenen.

De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van alle vorderingen betreffende het door of krachtens de wet verleende recht tot mededeling, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens wanneer geen gevolg is gegeven aan het verzoek binnen 45 dagen of wanneer het verzoek niet ingewilligd is.

Als u om het even wanneer van mening bent dat wij uw privéleven niet respecteren, gelieve ons een brief of een e-mail te sturen (privacy@philippelaw.eu). We zullen alle nodige stappen ondernemen om het probleem op te sporen en op te lossen. Als u verdere inlichtingen wenst, kunt u ons of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren op het volgende adres : Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax. +32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be