fbpx

Wat zegt de wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen ?

De bescherming van bedrijfsgeheimen – 

 krachtlijnen van de wet van 30 juli 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/943

 

Wat is een bedrijfsgeheim?

Een bedrijfsgeheim is informatie die aan drie voorwaarden voldoet: 

  • zij moet geheim zijn;
  • zij moet handelswaarde bezitten omdat zij geheim is; en
  • zij moet onderworpen zijn aan redelijke maatregelen om de informatie geheim te houden.

 

Het gaat dus over informatie die (i) niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is, maar slechts beschikbaar is voor een beperkt aantal personen, (ii) die een zekere commerciële of economische waarde heeft voor de onderneming (en haar een concurrentieel voordeel oplevert) en (iii) die het voorwerp uitmaakt van bepaalde beschermingsmaatregelen (dat kan zowel op operationeel als juridisch vlak).

 

Waarom bedrijfsgeheimen beschermen?

Ondernemingen moeten vaak gevoelige, commerciële informatie met elkaar delen. Om een win-winsituatie te creëren, dienen zij hun bedrijfsgeheimen goed te beschermen. 

 

Als advocaat worden wij vaak geconfronteerd met problemen inzake bedrijfsgeheimen. Dat is problematisch, want het betreft de knowhow, de expertise en het DNA van de onderneming. Het is die informatie die haar toelaat om een concurrentieel voordeel te behalen op de markt. 

 

Bedrijfsgeheimen worden in de meeste gevallen voorafgegaan door aanzienlijke investeringen (vb. research & development). Om die investeringen te laten renderen, is het noodzakelijk om bedrijfsgeheimen voldoende te beschermen.

 

Wat is het juridische kader?

In 2016 heeft de Europese Unie een richtlijn uitgevaardigd met de bedoeling in alle lidstaten eenzelfde niveau van rechtsbescherming te bereiken op het vlak van bedrijfsgeheimen. 

 

De Belgische wetgever heeft die richtlijn in 2018 omgezet in het Belgische recht met de wet van 30 juli 2018. Deze nieuwe wet is in werking getreden op 24 augustus 2018.

 

Wat zijn de krachtlijnen van de nieuwe wet?

1/ De nieuwe wet voert in de eerste plaats een algemeen wettelijk kader in voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Dat maakt een einde aan de versnipperde regeling van wettelijke bepalingen en komt de rechtszekerheid en de toegankelijkheid van het recht zeker ten goede.

 

2/ De nieuwe wet roept geen nieuw intellectueel eigendomsrecht in het leven, maar voert wel een aantal gedragsnormen in. De wet verduidelijkt wanneer het gebruiken, het openbaar maken of het verkrijgen van een bedrijfsgeheim rechtmatig of onrechtmatig is.

 

3/ De nieuwe wet reikt de houder van een bedrijfsgeheim ook enkele actiemogelijkheden aan om op te treden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van zijn bedrijfsgeheim. Zo kan men bijvoorbeeld aan de rechter vragen om een of meerdere bevelen of maatregelen op te leggen. Denk bijvoorbeeld aan de vordering tot staking of andere voorlopige en bewarende maatregelen. 

 

4/ Tot slot voorziet de nieuwe wet een regeling om de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen in het kader van een gerechtelijke procedure te garanderen. Dat is een belangrijke nieuwigheid. Voordien was men vaak terughoudend om naar de rechter te stappen uit vrees dat de vertrouwelijkheid van het bedrijfsgeheim verloren zou gaan in de loop van de gerechtelijke procedure. Ook dit is een goede zaak en maakt de procedure toegankelijker.

 

Actiemogelijkheden

Men kan aan de rechter vragen om één of meerdere bevelen of maatregelen op te leggen. Zoals de vordering tot staking bijvoorbeeld. 

Tot slot, voorziet de nieuwe wet een regeling om de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheim in het kader van een gerechtelijke procedure zelf te garanderen. Dat is een belangrijke nieuwigheid voordien was men vaak terughoudend om naar de rechter te stappen uit vrees dat de vertrouwelijkheid in de loop van een gerechtelijke procedure verloren zou gaan. 

 

Wat kunt u doen?

Als onderneming is het uiteraard de bedoeling om gerechtelijke procedures te vermijden. Dat kan door voldoende preventieve maatregelen te nemen:

  • Op organisatorisch vlak: identificeer en classificeer de bedrijfsgeheimen en beperk de toegang tot die personen die het echt nodig hebben. 
  • Op juridisch vlak: neem uw overeenkomsten waarin geheimhoudingsplichten bepaald zijn, grondig onder de loep en laat u daarin bijstaan door uw advocaat.

 

Voor meer informatie, contacteer ons via het formulier hieronder:

 

Fields marked with * are required