fbpx

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de advocaten van het kantoor Philippe & Partners (hierna “P&P”) aan hun cliënten leveren. Telkens een cliënt een beroep doet op de diensten van P&P, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door P&P. Behoudens publicatie of mededeling van P&P, onder welke vorm dan ook, van een recentere versie van deze algemene voorwaarden, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op alle toekomstige relaties tussen partijen. Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of van deze algemene voorwaarden, moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard door P&P.
 2. Zelfs indien de cliënt contracteert met een bepaalde advocaat van het kantoor P&P, wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn tussen de cliënt en het kantoor. P&P beslist vrij om de verschillende opdrachten toe te wijzen aan eenieder van de advocaten of om de ene advocaat te vervangen door een andere, zonder dat de cliënt zich hiertegen kan verzetten. P&P kan tevens, naar eigen goeddunken, beroep doen op advocaten die geen deel uitmaken van het kantoor voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten.
 3. P&P verbindt zich ertoe haar prestaties uit te voeren binnen een redelijke termijn, en in geval van specifiek overeengekomen termijnen verbindt P&P zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. P&P is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.
  Bij advisering van de cliënt-consument via de website, begint P&P niet met de uitvoering van de diensten tot het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag van de contractsluiting.
  Indien de cliënt-consument wenst dat P&P onmiddellijk aanvangt met de uitvoering van de diensten, moet hij uitdrukkelijk hierom verzoeken en dientengevolge erkennen dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra het contract volledig uitgevoerd is. Indien de cliënt-consument een dergelijk verzoek van onmiddellijke uitvoering doet, en vervolgens zijn herroepingsrecht inroept voordat het contract volledig uitgevoerd is, factureert P&P aan de cliënt-consument een bedrag van erelonen en kosten dat pro rata berekend wordt a rato van de reeds geleverde diensten op het ogenblik waarop hij P&P op de hoogte brengt van de uitoefening van zijn herroepingsrecht. Een modelformulier van herroeping in overeenstemming met Bijlage 2 van het Boek XIV van het Economisch Wetboek is hier beschikbaar.
 4. De advocaten van het kantoor P&P zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz. die P&P overmaakt aan haar cliënten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de vertrouwelijkheid ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van P&P.
  Wanneer P&P inschrijft op een overheidsopdracht of op een privéaanbesteding voor verlening van juridische diensten, kan P&P ertoe worden gebracht, met strikte naleving van de regels inzake de deontologie van de advocaat, de namen van de cliënten waarvoor zij tussenkomt of is tussengekomen alsook de informatie met betrekking tot het voorwerp van de opdrachten in de dossiers die zij behandeld of heeft behandeld, door te geven. De verstrekte informatie zal in geen enkel geval betrekking hebben op het privéleven van de cliënt. De cliënt geeft zijn toelating voor deze mededeling. Deze toelating is ad nutum herroepbaar door de cliënt.
 5. De adviezen, opinies, schriftelijke stukken enz. uitgaande van P&P zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van P&P. Deze zijn eigen aan een specifieke cliënt en een gegeven situatie en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door P&P.
 6. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van P&P alsmede van alle advocaten die deel uitmaken van het kantoor P&P of van de advocaten die voor rekening van P&P werken, is beperkt tot het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van P&P (het bedrag dat van geval tot geval toepasselijk is en op eerste verzoek van de cliënt door P&P aan haar wordt meegedeeld) voor iedere materiële schade of immateriële schade (zoals onder meer morele schade, verlies van cliënteel, of van productie, tijdverlies, verlies van gegevens of van commerciële opportuniteiten, etc.) die de cliënt zou lijden.
  De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten die werkzaam zijn bij P&P en ingeschreven zijn aan een balie in België, is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) of l´Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones (OBFG) bij de verzekeringsmaatschappij Ethias Verzekeringen (gemeenschappelijke verzekeringskas onder het nummer 0165, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue des Croisiers 24). De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van Luxemburgse advocaten werkzaam bij het kantoor is gedekt door de collectieve verzekeringspolis nr. 34598124 onderschreven door de Balie van Luxemburg bij de verzekeringsmaatschappij Amlin Europe SA (75%, met maatschappelijke zetel te 1210, Brussel, Koning Albert II-laan 9) en Bâloise Assurances Luxembourg SA (25%, met maatschappelijke zetel te L-8070 Bertrange, rue du Puits Romain 23, Bourmicht). P&P heeft bovendien een bijkomende verzekeringspolis afgesloten, in tweede rang, bij de verzekeringsmaatschappij AIG (verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0976, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 11) (polisnummer CA 3.018. 137). De mede-verzekeraar van deze polis is Zurich Insurance plc (verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 7).  Deze polissen dekken de activiteiten van P&P in heel de wereld tot een bedrag van 15.000.000 EUR / schadegeval, met een limiet van 30.000.000 EUR / jaar voor de activiteiten uitgevoerd in de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
  De cliënt vrijwaart P&P en alle advocaten die deel uitmaken van het kantoor P&P of die werken voor rekening van het kantoor P&P, voor elke aanspraak of verhaal van een derde die het gevolg is van de uitvoering door P&P van een opdracht voor rekening van de cliënt, tenzij in geval van fout vanwege P&P.
 7. Tenzij andersluidende afspraak tussen P&P en de cliënt, factureert P&P haar prestaties en haar kosten aan haar gebruikelijke tarieven die van tijd tot tijd worden aangepast aan de evolutie van de marktprijzen, zonder dat P&P van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken. P&P behoudt zich het recht voor om de betaling van een voorschot te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten.
  In geval van een bestelling via de e-servicesmodule, aanvaardt de cliënt dat de facturatie van zijn consultatie of de aankoop van een pack of standaardcontract verloopt via elektronische weg, behoudens uitdrukkelijk verzoek bij de bestelling door de cliënt van een factuur op papier.
 8. De facturen van P&P zijn onmiddellijk betaalbaar en opeisbaar, zonder korting, op de zetel van P&P of op de aangegeven bankrekening Bij gebrek aan betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd te rekenen vanaf de factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding (welke minstens 15% van het factuurbedrag bedraagt), overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002. De betalings- of wisselkosten zijn voor rekening van de cliënt. Iedere reclamatie met betrekking tot een factuur moet aan P&P gericht worden per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn.
 9. Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare of onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door P&P moeilijker of kostelijker maakt, is P&P gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee aan te passen.
 10. De overeenkomst tussen P&P en de cliënt wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de voornaamste balie waar de partner is aangesloten die bevoegd is voor het dossier van de cliënt, exclusief bevoegd, met dien verstande dat P&P tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.
 11. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de overige bepalingen.